Giá Trị Cốt Lõi
Giá trị cốt lõi của Công Ty ÁNH DƯƠNG chính là một hệ thống tập hợp các nguyên  tắc chính yếu dưới đây nhằm thiết lập, duy trì khả năng thực hiện, là nền tảng cho sự phát  triển bền vững mà  tất  cả thành viên Công ty đều phải thấu hiểu và tôn trọng:

 

  • Đặt khách hàng là “ Trọng tâm”, là “ Tối thượng ”.
  • Luôn tạo ra sự “ Vượt trội ” và “ Khác biệt ”.
  • Đặt trách nhiệm và chữ “ Tín” lên trên hết.
  • Luôn thiết lập các mục tiêu gắng sức và theo đuổi các mục tiêu này.
  • Luôn tôn trọng đạo đức kinh doanh.